Fundusze Europejskie

Wysokosprawna kogeneracja

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Nazwa projektu:

“Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica”

Cele projektu:

Zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 do atmosfery. Podniesienie efektywności energetycznej Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Planowane efekty – wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.;
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 2,09 MW;
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 1,1 MWt;
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji – 2 szt.

Planowane efekty – wskaźniki rezultatu:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 3 831,74 Mg CO2;
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 18 972,767 MWh/rok.

Wartość projektu: 6 827 730,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 657 790,00 zł

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości:

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

do góry