Fundusze Europejskie
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Pomoc dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j. z dnia 2017.10.02). Dotyczą one m.in. język migowego oraz technik wspierania osób niesłyszących i głuchoniewidomych. Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy wspiera osoby z niepełnosprawnościami dlatego też, zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z naszą jednostką.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

W kontakcie z urzędem, instytucją lub jednostką samorządową, osoba uprawniona będzie miała prawo do:
pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
dla osoby "tłumaczem SKOGN"

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej
 • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni)
 • krótkie określenie sprawy, którą chce załatwić,
 • oraz kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie można przekazać:

 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej:
  tel. +48 71 396 71 29 – sekretariat
  tel. +48 71 396 71 45 - biuro obsługi klienta
 • wysyłając drogą elektroniczną na adres e-mail Spółki:
  e-mail:  – sekretariat
  e-mail: bok @mgk.olesnica.pl - biuro obsługi klienta
 • wysłać pocztą na adres:
  Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy
  ul. 11 Listopada 17
  56-400 Oleśnica
  (liczy się data dostarczenia korespondencji)

Transkrypcja PJM


Informacja dla osób z dysfunkcja słuchu

Aby skontaktować się z Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z.o.o. w Oleśnicy osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego w tym celu należy powiadomić Spółkę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem (np. drogą elektroniczną).

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o. o. ma siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 17 w sąsiedztwie Zakładu Gazowniczego, nieopodal Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Siedziba Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy składa sie z dwóch budynków administracyjnych oraz kompleksu budynków techniczno - gospodarczych.

Wejście do budynku głównego „A” znajduje się od strony ul. 11 Listopada, w skład budynku wchodzi parter, I piętro i II piętro.

Na parterze znajduje się:

 • Biuro Obsługi Klienta (czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00), które zajmuje się między innymi: przyjmowaniem pism i wniosków, zawieraniem umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, na wywóz odpadów komunalnych, wydawaniem wniosków i pomoc w ich wypełnieniu, generowaniem oraz wysyłką faktur, przyjmowaniem wpłat w formie płatności drogą elektroniczną,
 • Dział Techniczny - zajmuje się obsługą techniczną inwestycji prowadzonych przez Spółkę,
 • Pokój Inspektora BHP oraz Gospodarki Materiałowej.

Na I piętrze znajduje się:

 • Sekretariat, który zajmuje się między innymi rejestracją pism, faktur, wysyłką pism
 • obsługą rady nadzorczej,
 • Pokój Prezesa Spółki,
 • Pokój Dyrektora Technicznego,
 • Dział Prawny - zajmuję się obsługą prawną Spółki,
 • Dział Kadr, Administracji i Szkolenia - zajmuję się między innymi zatrudnianiem pracowników, szkoleniem i sprawami administracyjnymi Spółki,
 • Dział Ekonomiczny.

Na II piętrze znajduje się:

 • Dział Księgowości,
 • Pokój Dyrektora Finansowego - Głównego Księgowego,
 • Pokój Kierownika działu księgowości.

Obok budynku głównego mieści sie brama wjazdowa oraz parking dla pracowników i klientów Spółki.
Za budynkiem głównym znajduje się budynek administracyjny „B” w którym siedzibę mają dwa zakłady: Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

 • Wejście 1 Budynku „B”
  Na parterze znajduje się Zakład Oczyszczania Miasta, którego zadaniem jest wywóz nieczystości stałych zmieszanych i segregowanych z terenu miasta Oleśnica oraz oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Oleśnica.
  Na parterze mieszczą się biura Kierownika zakładu, Mistrza Dyspozytor, Specjalistów do spraw rozliczeń i odbioru odpadów.
  Na piętrze jest zlokalizowana Sala konferencyjna.
 • Wejście 2 Budynek „B”
  Na parterze znajduje się portiernia oraz biuro dział IT, którego pracownicy zajmują się obsługą informatyczną Spółki.
  Na I piętrze znajduje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który zajmuje się między innymi uzdatnianiem i dostarczaniem wody mieszkańcom Oleśnicy oraz wydawaniem warunków przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej, odbiory przyłączy wod.-kan., odczytem wodomierzy, naprawą i konserwacją sieci wod.-kan. W tej lokalizacji znajdują się biuro Mistrzów, biuro Kierownika zakładu, biuro gospodarki wodomierzowej oraz biuro pracowników do odczytów wodomierzy.
 • Przy siedzibie Spółki mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego wjazd znajduje się od ul. Moniuszki (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1000 -1800 w soboty od godz. 1000 - 1600). W punkcie mieszkańcy miasta Oleśnicy mogą dowieść własnym transportem i oddać odpady ( np. meble, lodówka).


Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. na terenie miasta w Oleśnicy posiada również obiekty przy:

 1. Ul. Ciepłej 2 - Zakład Gospodarki Cieplnej, który zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej do budynków na terenie miasta Oleśnicy, konserwacją węzłów cieplnych, budową, naprawą i konserwacją przyłączy i sieci ciepłowniczej, wydawaniem warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, odczytem ciepłomierzy, generowaniem i wysyłką faktur za dostarczanie ciepła, sprzedażą żużla,
  Zakład Gospodarki Cieplnej składa się z budynku biurowego, portierni, budynku ciepłowni i stacji uzdatniania wody oraz kompleksu budynków techniczno-gospodarczych.
  W budynku biurowym znajduje się:
  • Biuro Obsługi Klienta (czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00), w którym można pobrać wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz uzyskać pomoc w jego wypełnieniu, uzyskać informację o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zgłosić awarię sieci ciepłowniczej. Wszelkie inne sprawy należy załatwiać poprzez główną siedzibę Spółki, znajdującą się przy ul. 11 Listopada 17 w Oleśnicy
  • Pokój Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej,
  • Pokój Kierownika Ruchu Sieciowego i Rozwoju oraz Mistrza ds. Sieci Ciepłowniczej,
  • Laboratorium,
  • Pokój odczytywacza liczników ciepła i wodomierzy wody sieciowej,
  • Pokój Kierownika Centralnej Ciepłowni.
 2. Ul. Wojska Polskiego 59A- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Oleśnicy (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00), zajmuje się administrowaniem trzema cmentarzami (ul. Wojska Polskiego, ul. Cmentarna, ul. Wileńska) w tym między innymi:
  przyjmowaniem opłat za miejsca grzebalne, za ustawienie nagrobków lub prowadzenie prac remontowych przy nagrobkach, wystawianiem dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji,
  udzielaniem wszelkich informacji oraz przyjmowaniem uwag dotyczących cmentarzy komunalnych w Oleśnicy.
  Wejście do budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych znajduje się od strony ul. Wojska Polskiego, w budynku po prawej stronie znajduje się biuro obsługi klienta, po lewej stronie biuro kierownika ZCK.
 3. Ul. Batalionów Chłopskich - Oczyszczalnia Ścieków, która zajmuje się oczyszczaniem ścieków, przyjmowaniem ścieków dowożonych, oraz prowadzeniem kompostowni odpadów.

Transkrypcja PJM

do góry