Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Gospodarki Komunalna w Oleśnicy

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłaczeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji/zmianie sposobu publikowania informacji
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

Na stronie internetowej wybrane pliki są opublikowane w postaci skanowanych dokumentów, które nie są dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do "menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Odelska, aodelska@mgk.olesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 713 967 145. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. - budynek przy ulicy, ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada dwa wejścia, tj. od strony 11 Listopada oraz od parkingu wewnętrznego. Wejście od strony ulicy jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak schodów). Wejście od strony parkingu wymaga pokonania kilku schodów (poręcz po prawej stronie).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szerokie korytarze, szerokie schody prowadzące na oba piętra (obustronne poręcze), brak progów, brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie parkingu znajduje się jedno miejsce dedykowane dla niepełnosprawnych (niebieska koperta) naprzeciw bramy wjazdowej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu do pomieszczeń Spółki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. - budynek w głębi parkingu, ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada dwa wejścia, tj. po lewej stronie (ZOM) oraz po prawej stronie (ZWiK) Wejście po lewej stronie to pomieszczenia ZOM, które znajdują się na parterze co umożliwia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Prawe wejście to pomieszczenia ZWiK, które znajdują się na pierwszym piętrze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wąskie korytarze, wąskie schody prowadzące na piętro (jednostronne poręcze), brak progów, brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie parkingu znajduje się jedno miejsce dedykowane dla niepełnosprawnych (niebieska koperta) naprzeciw bramy wjazdowej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu do pomieszczeń Spółki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych, ul. Wojska Polskiego 59a, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada jedno wejście, tj. od strony ulicy. Budynek jest parterowy co umożliwia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przestronny hol i brak progów w budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak dedykowanego parkingu dla budynku, należy pozostawić samochód na jednym z kilku parkingów w rejonie cmentarzy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu do pomieszczeń biurowych Spółki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Zakład Gospodarki Cieplnej - budynek administracyjny, ul. Ciepła 2, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada jedno wejście, tj. od strony ulicy. Budynek jest parterowy co umożliwia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przestronny hol i brak progów w budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie parkingu nie znajduje się miejsce dedykowane niepełnosprawnym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu do pomieszczeń biurowych Spółki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Zakład Gospodarki Cieplnej - budynek ciepłowni, ul. Ciepła 2, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostęp do budynku jest możliwy po otwarciu bramy i podniesieniu szlabanu przez osobę uprawnioną. Budynek posiada jedno wejście (poza wejściami technicznymi) od strony drogi dojazdowej. Budynek jest kilkupiętrowy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wąskie korytarze i szerokie schody. Winda towarowa do użytku tylko przy udziale osób uprawnionych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak dedykowanego parkingu dla budynku. Można skorzystać z parkingu przy budynku administracyjnym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu do pomieszczeń biurowych Spółki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Zakład Uzdatniania Wody, ul. Dobroszycka, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostęp do budynku jest możliwy po otwarciu bramy wjazdowej przez osobę nadzorująca teren ZUWu . Budynek posiada jedno wejście (próg/schodek). Budynek jest parterowy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przestronny hol, brak schodów do pomieszczenia biurowego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie parkingu naprzeciwko bramy wjazdowej nie znajduje się dedykowane miejsce dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu do pomieszczeń biurowych Spółki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Zakład Uzdatniania Wody, ul. Brzozowa 12, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostęp do budynku jest możliwy po otwarciu bramy wjazdowej przez osobę nadzorująca teren ZUWu . Budynek posiada jedno wejście. Budynek jest parterowy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przestronny hol i brak progów w budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie parkingu wewnętrznego nie znajduje się miejsce dedykowane niepełnosprawnym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu do pomieszczeń biurowych Spółki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Oczyszczalnia Ścieków, ul. Batalionów Chłopskich, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostęp do budynku jest możliwy po otwarciu bramy sterowanej przez osobę nadzorująca teren oczyszczalni (domofon). Budynek posiada jedno wejście. Budynek jest dwupiętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wąskie korytarze i schody, brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie parkingu wewnętrznego nie znajduje się miejsce dedykowane niepełnosprawnym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu do pomieszczeń biurowych Spółki z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. 11 Listopada 17 - wjazd od ul. Moniuszki, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostęp do terenu jest możliwy po otwarciu bramy i szlabanu (otwarte w godzinach pracy).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Przestrzeń otwarta, wybrukowana.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak dostosowań dedykowanych niepełnosprawnym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie parkingu wewnętrznego nie znajduje się miejsce dedykowane niepełnosprawnym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Istnieje możliwość dostępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W celu skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze wniesienie takiej prośby w terminie nie krótszym niż 3 dni od wizyty.

Aplikacje mobilne

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy posiada aplikację dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów "Ecoharmonogram", dostępną na następujących platformach:

do góry