Fundusze Europejskie

Modernizacja gospodarki osadowej

Nagłówek - logotypy unijne

Przedmiotowy projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Dąbrowskiego w Oleśnicy – zadanie wykonane przez Miasto Oleśnicę;
 • Modernizacja części osadowej w oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania przewidziano następujące działania:
 • Dostawę, montaż i rozruch dwóch krat taśmowo-hakowych z prasą ślimakową skratek oraz systemem sterowania;
 • Zakup i montaż pozostałego sprzętu, maszyn i urządzeń (przerzucarka bramowa, wirówka dekantacyjna, ładowarka czołowa teleskopowa, mobilny przesiewacz bębnowy z separatorem powietrzno balistycznym, homogenizator – mieszalnik, rozdrabniacz).

Za realizację przedmiotowego projektu odpowiedzialna jest MGK Sp. z o. o. Projekt przewiduje również udział w kosztach Miasta Oleśnicy, które odpowiedzialne było za budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w Oleśnicy oraz poniesie koszty związane z promocją tego zakresu projektu. Miasto Oleśnica występuje w projekcie jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu – w tym celu podpisane zostało stosowne porozumienie między MGK Sp. z o. o., a Miastem Oleśnicą.

W celu prawidłowej realizacji projektu, powołana została Jednostka Realizująca Projekt oraz ustanowiony został MAO.

Geneza i przebieg realizacji projektu

Na terenie miasta funkcjonuje instalacja do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych, potocznie nazywana kompostownią. Proces kompostowania polega na intensywnym rozkładzie w obecności tlenu i w kontrolowanych warunkach (temperatura, wilgotność). Podlegają mu zmieszane z materiałem strukturalnym (zrębka, słoma) komunalne osady ściekowe oraz biodegradowalne odpady kuchenne selektywnie zbierane od mieszkańców. W wyniku tego kontrolowanego procesu uzyskujemy kompost, który w przyszłości ma szanse spełnić wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu i uzyskać statusu nawozu organicznego bądź polepszacza gleby.

W celu właściwego prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej oraz osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego niezbędnym jest wyposażenie kompostowni w specjalistyczny sprzęt taki jak:

 • Kraty taśmowo-hakowe – sprzęt umożliwiający zatrzymanie i usuniecie, na etapie oczyszczania mechanicznego, większości części włóknistych, które w znacznym stopniu przeszkadzają w pracy urządzeń przeróbki osadów ściekowych.
 • Przerzucarka bramowa – samojezdna maszyna służąca do przerzucania pryzm kompostu, pozwalająca na ich spulchnianie i napowietrzenie.
 • Wirówka dekantacyjna – urządzenie, które zostanie zainstalowana w stacji odwadniania osadów w celu uzyskania osadu ściekowego o mniejszym uwodnieniu, co pozwoli na poprawę jakości wsadu poddawanego kompostowaniu.
 • Ładowarka czołowa teleskopowa – maszyna wykorzystywana do manewrowania materiałem kompostowanym.
 • Mobilny przesiewacz bębnowy z separatorem powietrzno balistycznym – urządzenie służące do wydzielania poszczególnych frakcji. Dzięki niemu część materiału strukturalnego (jak zrębka) zostanie zawrócona do procesu. Separator powietrzno balistyczny pozwali na uszlachetnienie produktu poprzez usunięcie nieprzekompostowanych części lekkich jak kawałki folii, oraz usuniecie frakcji ciężkich jak metale i kamienia.
 • Homogenizator – mieszalnik na WOM – urządzenie służące do wymieszania materiały strukturalnego z osadem ściekowym.
 • Rozdrabniacz – wydajne urządzenie do prawie wszystkich zadań związanych z rozdrabnianiem. Na potrzeby kompostowni rozdrobnieniu w nim podlega struktura do kompostowania, która wspomaga proces stabilizacji.

MGK Sp. z o.o., zachęcona sukcesem w pozyskaniu dotacji unijnych na budowę kompostowni, w 2013 roku przystąpiła do poszukiwania możliwości dofinansowania zakupu maszyn ze środków unijnych. Do udziału w projekcie zaproszono także Miasto Oleśnicę, które dzięki realizacji projektu mogło zrefinansować inwestycję polegającą na budowie kanalizacji w ul. Dąbrowskiego w Oleśnicy. W dniu 16.12.2013 r. podpisano umowę z firmą Progress Consulting Sp. z o. o. z Wrocławia, specjalizującą się w doradztwie europejskim oraz pozyskiwaniu dotacji z UE. Dzięki owocnej współpracy już w dniu 30.12.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013). W dniu 05.08.2014 nasz wniosek „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” pozytywnie przeszedł procedury weryfikacyjne i uzyskał 75% pkt. Udało się pozyskać dofinansowanie na kwotę 2 645 474 zł co stanowi 38% całości projektu. W dniu 14.10.2014 podpisano umowę na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.

W części projektu realizowanej przez MGK Sp. z o.o.:

Zadanie polegające na dostawie, montażu i rozruchu dwóch krat taśmowo-hakowych z prasą ślimakową skratek oraz systemem sterowania zostało już wykonane, a projekt przewiduje refundację części kosztów kwalifikowanych zadania.

Realizację zadania polegającego na zakupie pozostałego sprzętu, maszyn i urządzeń rozpoczęto jesienią 2014 r. Ze względów merytorycznych procedury przetargowe prowadzono w dwóch etapach.

Etap I przetargu odbył się 07.10.2014 i obejmował zakup ładowarki czołowej teleskopowej, rozdrabniacza oraz przerzucarki bramowej.

Przetarg na ładowarkę wygrała firma KUNERT Sp.J. Całkowita wartość maszyny 522 750zł. Model ładowarki 30.9 CLASSIC2.

Firma Arcon Polska Sp. z o.o. wygrała przetarg na rozdrabniacz. Cena maszyny to 947 100 zł. Model rozdrabniacza to AK 235.

Maszyny pojawiły się na terenie kompostowni odpowiednio w dnia 19.11.2014 i 09.02.2015. Przedstawiciele firm przeprowadzili szkolenia w zakresie eksploatacji i konserwacji, w których udział wziął zespół pracowników instalacji do tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych.

Przetarg na przerzucarkę bramową wygrała firma Max TRUCK Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt zakupu przerzucarki to 860 508 zł brutto.

Etap II przetargu odbył się 13.01.2015 i obejmował wirówkę dekantacyjną, homogenizator- mieszalnik oraz przesiewacz bębnowy z separatorem powietrzno-balistycznym.

Firma VITONE ECO S.R.L. wygrała przetarg na wirówkę dekantacyjną (cena brutto 1 055 340 zł).

Przetarg na homogenizator – mieszalnik wygrała firma LUXOR z Lublina, oferując cenę 285 114 zł brutto.

Firma Arcon Polsk Sp. z o.o. dostarczy przesiewacza bębnowy z separatorem powietrzno balistycznym w cenie 847 470 zł brutto.

Dla odpowiedniego posadowienia jednego z zakupionych sprzętów – tj. wirówki dekantacyjnej konieczne będzie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie fundamentów oraz doprowadzeniu zasilania. Tym samym w realizację projektu zaangażowany zostanie również wykonawca ww. prac oraz inspektor nadzoru.

Jesteśmy głęboko przekonani, że za pomocą tych maszyn i dzięki pracy naszego zgranego zespołu uda nam się uzyskać zamierzony efekt ekologiczny.

W kwietniu na terenie kompostowni pojawiła się nowa specjalistyczna maszyna – przerzucarka bramowa – austriackiej produkcji firmy Compost Systems. Koszt zakupu przerzucarki to 860 508 zł brutto. Rozruch maszyny wraz ze szkoleniem personelu odbył się pod nadzorem specjalisty z Austrii Augusta Wüzla.

Przerzucarka służy do mieszania osadu ściekowego z materiałem strukturalnym: słomą lub zrębką drzewną oraz do przerzucania na placu dojrzewających pryzm kompostowych. Przerzucarka to samojezdna maszyna na gąsienicowym podłożu. Układ jezdny i rotor napędzane są za pośrednictwem układu hydraulicznego. Długość rotora, który odpowiedzialny jest za spulchnianie materiału wynosi 3m. Moc przerzucarki 131 KM, wydajność do 1000 m3/h.

Przerzucarka to maszyna niezbędna do osiągnięcia zamierzonego celu jakim jest produkcja kompostu. Dostarczona maszyna ułatwia technologiczny proces oraz przyspiesza uzyskanie zamierzonych efektów.

15.06.2015 pojawiła się przedostatnia maszyna, homogenizator – mieszalnik na WOM. Przetarg wygrała firma LUXOR z Lublina, oferując cenę 285 114 zł brutto.

Mieszarko rozdrabiarka jest urządzeniem zaprojektowanym do rozdrabniania i mieszania surowca w celu zmniejszenia rozmiarów objętościowych surowca i przygotowania kompostu. Maszyna współpracuje również z ładowarką teleskopową, która dostarcza materiał do leja homogenizatora. Operatorzy zostali odpowiednio przeszkoleni z obsługi maszyny przez przedstawiciela firmy LUXOR.

Do całkowitego wyposażenia kompostowni w maszyny dołączyło ostatnie specjalistyczne ogniowo – przesiewacz bębnowy firmy Arcon Polska Sp. Z o.o.. Cena maszyny 847 470 zł brutto. Sito wykorzystywane jest w końcowym etapie kompostowania osadów ściekowych.

Jego maksymalne wymiary w pozycji roboczej wynoszą: dł. 14900 mm i sz. 6900 mm.

Przekompostowany materiał jest dostarczany pojazdem załadowczym – ładowarką kołową do góry do leja zasypowego. Taśma transportowa leja przejmuje przesiewany materiał i doprowadza go do bębna sitowego. Przesiewany materiał wypada z bębna sitowego na taśmy transportowe i zostaje odtransportowany.

Przesiewacz wyposażony jest w separator powietrzno balistyczny, który umożliwia oczyszczenie materiału ze zbędnych zanieczyszczeń (np. papier, tworzywo sztuczne) Materiały lekkie są zasysane z transportowanego materiału przez dyszę ssącą i wyrzucane przez rurę wyrzutową. Napędy odbywa się poprzez dodatkowe przyłącze hydrauliczne na maszynie.

Rozruch maszyny wraz ze szkoleniem personelu odbył się pod nadzorem przedstawiciela firmy Arcon, dzięki czemu operatorzy są doskonale przygotowani do obsługi maszyny.

W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zakupiono wirówkę dekantacyjną służącą do odwadniania osadów ściekowych.

Wirówkę dostarczyła firma VITONE ECO S.R.L., która wygrała przetarg oferując cenę 1 055 340 zł. Wirówka została zainstalowana w stacji odwadniania osadów. Odwadnianie przez odwirowanie jest stosowane do separowania dwóch faz. Separowanie zachodzi w wirującym bębnie w kształcie cylindra. Cięższa warstwa stała w sposób ciągły zostaje usuwana przez ślimak, który kręci się wewnątrz bębna. Do osadu doprowadzanego do wirówki dodawany jest polielektrolit, który poprawia separowanie materiału. Średnica bębna 350 mm, długość bębna 1 505 mm, prędkość obrotowa bębna 3450 obr/min. Duże możliwości maszyny w uzyskaniu wysokiej wartości suchej masy wpływają na podniesienie jakości wsadu kompotowego.

Podczas szkolenia, czujnym okiem i dobrymi radami dzielił się z nami włoski przedstawiciel firmy VITONE – Giovani Guida.

Wysoka jakość maszyn i urządzeń zakupionych dzięki unijnemu dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko pozwoli na odpowiednie przygotowanie wsadu kompostowego oraz uzyskanie zamierzonych efektów ekologicznych.

do góry