Fundusze Europejskie

Kompostownia odpadów

Nagłówek projektu - logotypy

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w IV kwartale 2010 r. podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji budowy kompostowni odpadów w Oleśnicy. Decyzja ta została podjęta z uwagi na konieczność ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych skierowanych do składowania oraz chęcią zmiany sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.

W październiku 2010 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji w/w inwestycji z firmą proGEO Sp. z o.o. z Wrocławia. W lipcu 2011 r. uzyskano z Urzędu Miasta w Oleśnicy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia. W październiku 2011 r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W styczniu 2012 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

W ramach realizacji inwestycji przewidziano wybudowanie:

  • kompostowni tunelowej o łącznej powierzchni996,00 m2
  • kontenerowego budynku socjalnego o powierzchni zabudowy52,50 m2,
  • wiaty stalowo-żelbetowej o wymiarach6,26 mx16,44 mx i wysokości3,50 m,
  • placu stabilizacji i magazynowania kompostu o powierzchni4125,0 m2,
  • placu manewrowego, komunikacji wewnętrznej i ogrodzenia o wysokości2,50 m,
  • instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej,
  • oraz przebudowanie napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych.

Jednocześnie na początku 2011 r. przystąpiono do poszukiwania możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych. W maju 2011 r. wybrano firmę Progress Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia do pomocy w uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, tj. opracowania studium wykonalności, opracowania wniosku aplikacyjnego i inne niezbędne w celu poprawnego złożenia wniosku. W dniu 7 stycznia 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie 4.1 – Gospodarka odpadami. W dniu 11 stycznia 2013 r. nasz wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, zaś w dniu 09 lutego 2013 r. przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, dokonaną przez Komisję Oceny Projektów. W dniu 26 lutego 2013 r. nasz wniosek – uchwałą nr 3576/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego został wybrany do dofinansowania w wysokości 84,99% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość inwestycji z wniosku o dofinansowanie wyniosła netto 8.400.673,43 zł netto, plus VAT 23% (1.932.154,89 zł), razem 10.332.828,32 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków UE wyniosła 7.021.217,28 zł.

Po przeprowadzeniu wszystkich przetargów (zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, promocja projektu oraz wykonawstwo) całkowita wartość zadania wyniosła 7.028.500,00 zł netto, plus VAT 23% (1.616.555,01 zł), razem 8.645.055,01 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 6.879.339,45 zł.

W dniu 28 sierpnia 2013 r. podpisano umowę na wykonawstwo instalacji z firmą Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. za kwotę 8.474.454,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia określono do dnia 15 kwietnia 2014 r. Prace budowlane są wykonywane zgodnie z harmonogramem robót.

Na instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy, kompostowaniu będą poddawane odpady osadów ściekowych w ilości ok. 4.000 Mg/rok oraz odpady kuchenne biodegradowalne zbierane selektywnie z terenu Miasta Oleśnicy w ilości ok. 1.000 Mg/rok. Instalacja jest projektowana na min. 5.000 Mg i maksimum 10.000 Mg w roku.

Proces będzie prowadzony w technologii przyjętej przez Wykonawcę – COMPObox. Odpady będą w pierwszej kolejności poddawane mieszaniu ze strukturą (słoma, ścinki/zrębki drewniane) jako element przygotowania wkładu do tuneli kompostowych. Osady ściekowe odwodnione wraz z bioodpadami, będą skierowane do tuneli kompostowych w celu intensywnego procesu stabilizacji tlenowej przez okres 10-14 dni. Przewidziano 4 tunele kompostowe o powierzchni681,3 m2. Następnie odpady będą kierowane na plac dojrzewania i magazynowania kompostu, gdzie odpady przez ok. 4 tygodnie będą podlegały stabilizacji tlenowej, m.in. przerzucaniu w celu, zapewnienia optymalnych warunków dojrzewania kompostu. Po zakończeniu procesu dojrzewania kompost będzie przesiewany w celu frakcjonowania gotowego produktu – kompostu – od frakcji nie przekompostowanych (drobne gałązki itp.), które zostaną zawrócone na początek procesu.

Zamierzamy w ramach prowadzenia instalacji wyprodukować kompost, który będzie nawozem, tzn. będzie spełniał wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.). Dodatkowo wyprodukowany kompost ma spełniać wymagania do wprowadzania do obrotu środków poprawiających uprawę roślin, określonych ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033).

Mamy nadzieję, że produkt ten będzie w pełni wykorzystywany na terenach zielonych, leżących na terenie miasta Oleśnica.

Grzegorz Odelski

do góry