Fundusze Europejskie
Strona główna/Zakłady MGK/Zakład Oczyszczania Miasta/Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica) było eksploatowane od czerwca 1994 r. do końca marca 2015 r. Obecnie składowisko odpadów jest w fazie poeksploatacyjnej i zostało już zrekultywowane.

W czasie eksploatacji składowiska odpadów, do 2003 r. eksploatowany był jedynie sektor II (zwany kwaterą II), wraz systemem ujmowania odcieków, przepompownią, zbiornikiem na odcieki Z-1 oraz bierną instalacją do odgazowania złoża odpadów – kominami odgazowującymi. Pojazdy opuszczające teren składowiska obowiązkowo przejeżdżały przez brodzik dezynfekcyjny.

W 2003 roku oddano do eksploatacji sektora I (zwany kwaterą I) z systemem ujmowania odcieków, dodatkową przepompownią i zbiornikiem na odcieki Z-2 oraz instalacją do biernego odgazowania złoża – kominami odgazowującymi. W tym samym czasie zainstalowano na terenie składowiska elektroniczną najazdową wagą samochodową, wraz z programem do ewidencji przyjmowanych odpadów.

Od 2003 r. do czasu jego zamknięcia, na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Smolnej przywożone odpady umieszczane są na kwaterze podzielonej na dwa czynne sektory. Złoże odpadów (kwatera) ma powierzchnię 4,57 ha. Określanie masy przyjmowanych odpadów odbywało się poprzez ważenie pojazdów pełnych (na wjeździe) i pustych (na wyjeździe). Podczas umieszczania odpadów na kwaterze, sprawdzana była zgodność przywożonych odpadów przez osobę z obsługi składowiska. Po opróżnieniu pojazdu z odpadów, pojazdy obowiązkowo musiały przejechać przez brodzik dezynfekcyjny, po czym mogły opuścić teren składowiska.

Cały teren składowiska odpadów w Smolnej ma powierzchnię ok. 6,8 ha, jest ogrodzony i całodobowo dozorowany. Przyjmowanie odpadów odbywało się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00. Na składowisku pracowały 2 osoby. Teren obiektu jest do dnia dzisiejszego dozorowany i monitorowany.

W celu prawidłowej eksploatacji instalacji, formowania odpowiednich warstw odpadów na kwaterze składowiskowej, użytkowaliśmy specjalistyczny sprzęt – kompaktor TANA 27C o masie 28 ton, do przemieszczania i zagęszczania odpadów na kwaterze.

Na wjeździe na instalacje do dnia dzisiejszego znajduje się waga najazdowa dla pojazdów do 40 ton, która posiada aktualne świadectwo legalizacji.

Dodatkowo na terenie składowiska odpadów została zlokalizowana instalacja do odgazowania składowiska, na którą składa się 20 kominów odgazowujących, kolektor zbiorczy do zbierania i przesyłu gazu oraz kontener z pochodnią do spalania gazu składowiskowego. Instalacja pracuje do dnia dzisiejszego w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania instalacji w fazie poeksploatacyjnej.

Składowisko odpadów w Smolnej poddawane jest w dalszym ciągu kontroli oddziaływania na środowisko (monitoring składowiska), która obejmuje: opad atmosferyczny, poziom wód podziemnych, skład wód podziemnych, objętość i skład wód odciekowych, emisję i skład gazu składowiskowego, poziom hałasu, kontrolę struktury i składu odpadów, kontrolę osiadania powierzchni składowiska. Na składowisko odpadów w Smolnej w czasie jego eksploatacji (czerwiec 1994 – marzec 2015) były przyjmowane odpady wyłącznie z terenu miasta i gminy Oleśnica.

Składowisko odpadów w Smolnej posiada zatwierdzoną Instrukcję Eksploatacji Składowiska (decyzją nr I 14/2009 z dnia 4 marca 2009 r.), zmienioną decyzją nr I 14.1/2010 z dnia 10czerwca 2010 r., decyzję nr I 122/2015 z dnia 12 marca 2015 r. zatwierdzającej Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne o obojętne w Smolnej, Pozwolenie Zintegrowane (decyzja nr PZ 121/2007 z dnia 31.08.2007 r.) wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego. Do w/w decyzji zostały wydane dwie zmiany: z dnia 22 lipca 2008 r. (decyzja nr PZ 121.1/2008), z dnia 17 lipca 2009 r. (decyzja PZ 121.2/2009), z dnia 11 kwietnia z 11 czerwca 2010 r. (decyzja PZ 121.3/2010), z dnia 11 kwietnia 2011 r. (decyzja nr PZ 121.4/2011) oraz z dnia 2 grudnia 2014 r. (decyzja nr PZ 121.5/2014). Zmiany decyzji zostały wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oraz decyzję nr Z 61/2015 z dnia 6 marca 2015 r. wyrażającej zgodę na zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Kierownik składowiska odpadów w Smolnej, posiada ważne świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – składowania odpadów, nr 32/2004 z dnia 25.02.2004 r. wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego.

do góry