Fundusze Europejskie

O MGK

Historia i kalendarium wydarzeń

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy powstała z dniem 1 marca 1992 roku na podstawie Uchwały Nr XIV/70/91 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 27 maja 1991 roku w sprawie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania działalności Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnicy nowych form organizacyjno-prawnych. Inicjatorami jej powstania byli burmistrzowie Ryszard Zelinka i Jan Bronś.Spółka została zarejestrowana pod Nr Rej. H 2807 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy we Wrocławiu w dniu 24 stycznia 1992 roku.
Aktualnie od 20 grudnia 2002 roku Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000144423.

Dzisiejszy kapitał zakładowy Spółki wynosi 41 412 000 zł i w całości jest objęty przez Miasto Oleśnica.

Spółka prowadzi działalność komunalną w zakresie:

 • produkcji i dystrybucji ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa),
 • poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
 • odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • odbioru i transportu odpadow,
 • oczyszczania ulic i placów,
 • segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • zarządzania cmentarzami komunalnymi.

Ważniejsze wydarzenia w historii firmy:

 • 1992 r - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego MPGKiM w spółkę komunalną,
 • 1993-1998 r - likwidacja lokalnych kotłowni węglowych poprzez przyłączanie obiektów do sieci Centralnej Ciepłowni,
 • 1994 r - budowa i uruchomienie nowoczesnego składowiska odpadów w Smolnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
 • 1997 r - uruchomienie chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,
 • 1998 r - uwłaszczenie na majątku Spółki i jej dokapitalizowanie,
 • 2001 r - gruntowna modernizacja i automatyzacja zakładu uzdatniania wody przy ul. Dobroszyckiej,
 • 2002-2003 r - rozbudowa składowiska odpadów w Smolnej,
 • 2003-2009 r - wymiana sprzętu i floty pojazdów specjalistycznych dla Zakładu Oczyszczania Miasta i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 • 2004-2005 r - modernizacja zakładu uzdatniania wody przy ul. Brzozowej,
 • 2004-2006 r - rozbudowa oczyszczalni ścieków związana z gospodarką osadową i energetycznym wykorzystaniem biogazu oraz modernizacja bloku biologicznego,
 • 2005-2006 r - budowa sieci ciepłowniczej od ul. Lotniczej do ul. Wileńska - Podchorążych - zamknięcie w układ pierścieniowy systemu sieci ciepłowniczej miasta Oleśnicy,
 • 2005-2012 r - likwidacja lokalnych kotłowni gazowych poprzez przyłączanie obiektów do sieci centralnej ciepłowni,
 • 2005-2010 r- modyfikacja i automatyzacja procesu regulacji produkcji ciepła w centralnej ciepłowni,
 • 2006 - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania na Centralnej Ciepłowni,
 • 2006 - rozpoczęcie produkcji ciepłej wody użytkowej z Centralnej Ciepłowni,
 • 2007 r - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji składowania odpadów w Smolnej,
 • 2007 r - zakup kompaktora na składowisko odpadów w Smolnej,
 • 2008 r - utworzenie centralnego Biura Obsługi Klienta dla wszystkich działalności MGK Spółka z o.o.,
 • 2008-2010 r - zakup i wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy UNISOFT dla wszystkich działalności Spółki,
 • 2008-2009 r - budowa i uruchomienie budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Wojska Polskiego,
 • 2008-2011 r - zakup i montaż sita bębnowego oraz budowa i uruchomienie instalacji sortowania odpadów komunalnych na składowisku w Smolnej.
 • 2009-2013 r - budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz przyłączanie do systemu ciepłowniczego węzłów w ponad 60 nowych obiektach,
 • 2010-2012 r - modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych (oświetlenia, kaplice, aleje, czerpaki wody),
 • 2011-2012 r - przebudowa i rozbudowa budynku socjalno-biurowego w Oczyszczalni Ścieków,
 • 2011-2012 r - budowa i uruchomienie instalacji do produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z biogazu pochodzącego z osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków (konsorcjum z DGG ECO Sp. z o.o. Wrocław),
 • 2012 r - budowa i uruchomienie instalacji odgazowania składowiska odpadów w Smolnej,
 • 2013 r - wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami w Oleśnicy,
 • 2013 - 2015 r - budowa i uruchomienie kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych przy Oczyszczalni Ścieków. Zakup i uruchomienie urządzeń specjalistycznych wspomagających procesy kompostowania.
 • 2015 r - uzyskanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów w Smolnej. Rekultywacja składowiska.
 • 2015-2016 - budowa instalacji do odpylania spalin w celu zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowych z kotłów Centralnej Ciepłowni,
 • 2016 - 2017 - rozbudowa Cmentarza nr 3 przy ul. Wileńskiej i budowa kolumbarium,
 • 2016 - budowa budynku administracyjnego z laboratorium Centralnej Ciepłowni.
 • 2016-2020 - wdrożenie systemu zdalnego odczytu i montażu ultradźwiękowych wodomierzy radiowych (ponad 4000 szt.),
 • 2017 r - zakup pojazdów do ZOM - 3-osiowy hakowiec z żurawiem i zamiatarka małogabarytowa,
 • 2017 r - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Krzywoustego,
 • 2018 r - zakup zespołu agregatów prądotwórczych wraz z infrastrukturą na biogaz pochodzący z fermentacji osadów ściekowych, w celu produkcji energii i ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków,
 • 2018 r - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Walasiewicz-Olson i przepompowni ścieków na ul. Kusocińskiego,
 • 2019 r - zakończenie budowy parkingu przy Cmentarzu nr 3 na ul.Wileńskiej (105 miejsc),
 • 2019 r - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na osiedlu „owocowym” - Rataje i sieci wodociągowych w ul. Lipowej i w ul. Limanowskiego,
 • 2019 - 2020 - zakup i montaż kraty wstępnej zgrzebłowej na Oczyszczalni Ścieków,
 • 2020 - zakończenie modernizacji reaktorów biologicznych w celu poprawy jakości oczyszczania ścieków i obniżenia kosztów energii - instalacja systemu S-Select.

Na cele rozwojowe Spółka wydatkowała tylko w obecnym stuleciu kwotę 115 milionów złotych, z tego nakłady inwestycyjne na zakup i budowę środków trwałych to kwota 75 milionów złotych, a na remonty utrzymujące infrastrukturę firmy w należytym stanie technicznym ponad 40 milionów złotych.

Miejska Gospodarka Komunalna jest postrzegana jako firma nowoczesna o dużej sprawności działania.
Stosowane przez MGK ceny usług należą do bardzo niskich (dostawa wody i odprowadzanie ścieków) i niskich (odbiór i transport odpadów oraz dostawa ciepła i ciepłej wody użytkowej) w relacji do innych firm komunalnych dostarczających media. Jest to efektem wielobranżowej struktury organizacyjnej kierowanej przez jednoosobowy Zarząd i nieliczną administrację wspomaganą zintegrowanym systemem informatycznym.
Wiele procesów produkcji i świadczenia usług została w pełni zautomatyzowana, a pracownicy korzystają z wydajnego, nowoczesnego sprzętu, urządzeń i pojazdów specjalistycznych.
Załoga jest stabilna, kierownicy zakładów to osoby doświadczone o wysokich kwalifikacjach branżowych, a fluktuacja kadry była od początku niewielka.

MGK przez prawie 30 lat istnienia uznana jest jako stabilny pracodawca oraz solidny i wiarygodny partner handlowy dla firm oraz instytucji finansowych.

do góry