Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Monitoring wizyjny klauzula informacyjna

Monitoring wizyjny klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego w Miejskiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 17 56-400 Oleśnica;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail   lub adresem do korespondencji: Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. ul. 11 Listopada 17 56-400 Oleśnica;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń:
  • w budynku przy ul. 11 Listopada 17
  • oraz na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Moniuszki,
  • w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 59a,
  • w budynku Zakładu Gospodarki Cieplnej przy ul. Ciepła 2,
  • teren Oczyszczalni Ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich,

   a także teren obejmujący chodniki oraz główne wejścia, aby zapewnić ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
  3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).
do góry