Fundusze Europejskie
Strona główna/Zakłady MGK/Zakład Wodociągów i Kanalizacji/Zakres działalności i świadczenia usług Zakładu (..)

Zakres działalności i świadczenia usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakres działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 1. Pobór, produkcja i dystrybucja wody
  Miasto Oleśnica zaopatrywane jest w wodę z dwunastu studzien ujmujących wody podziemne, znajdujących się w Boguszycach (2), Smardzowie (5), Dąbrowej (1) i Oleśnicy (4). Głębokość studni wynosi od 28 m do 170 m.
  Wodę na potrzeby naszego miasta uzdatniają 3 stacje: przy ul. Brzozowej, ul. Dobroszyckiej i ul. Ciepłej. Wodociąg oleśnicki zasilany jest ze 4 zbiorników retencyjnych wody: 2 × 2000 m3 (SUW Dobroszycka), 425 m3 (SUW Brzozowa) i 350 m3 (wieża ciśnień). Długość sieci wodociągowej wynosi 116,7 km (w tym 106 km sieci rozdzielczej i 10,7 km sieci magistralnej).
 2. Odbiór ścieków
  Ścieki sanitarne odprowadzane są w większości kanałami grawitacyjnymi o średnicy od DN 150 do DN 1200 na wlocie do oczyszczalni ścieków. Na terenie miasta zlokalizowanych jest obecnie 10 czynnych przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji ciśnieniowej. Długość kanalizacji sanitarnej wynosi 94,3 km (w tym 88,0 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 6,3 km kanalizacji tłocznej).
  W chwili obecnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie zajmuje się eksploatacją kanalizacji deszczowej. Utrzymanie wpustów ulicznych leży w gestii zarządców dróg oraz właścicieli terenu, na których się one znajdują.
 3. Obsługa techniczna sieci i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej
  Ekipa wodociągowo-kanalizacyjna – pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji każdego dnia wykonują:
  1. Bieżące kontrole i naprawy sieci wodociągowej na terenie miasta:
   • usuwanie awarii na rurociągach magistralnych, rozdzielczych i przyłączach wodociągowych
   • eksploatacja i kontrola hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta
   • wymiany armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty przeciwpożarowe) oraz wodomierzy i przepływomierzy u odbiorców
  2. Bieżące kontrole i konserwacje kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Oleśnicy realizowane są przy pomocy dwóch pojazdów specjalistycznych do ciśnieniowego czyszczenia kanałów z funkcją odsysania osadów
  3. Kontrole podłączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  4. Prace związane z utrzymaniem w należytym stanie ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody
 4. Obsługa klienta
  Do kompetencji pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należy m.in.:
  1. Załatwianie formalności związanych z podłączeniem nowych i istniejących obiektów do sieci wod-kan, w szczególności:
   • określanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
   • uzgadnianie dokumentacji projektowej technicznej
  2. Dokonywanie przeglądów technicznych nowowybudowanych sieci i przyłączy wod-kan
  3. Dokonywanie kontroli przebiegów, podłączeń instalacji wod-kan oraz przeglądów montażu wodomierzy
  4. Dokonywanie odczytów wodomierzy mające na celu bieżącą kontrolę ich wskazań oraz prawidłowe rozliczenie zużycia za rzeczywistą ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Zakres świadczonych usług przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Podstawową działalność naszego zakładu stanowią dwie usługi:

 • zaopatrzenie w wodę
 • odprowadzanie ścieków sanitarnych

świadczone na terenie miasta Oleśnicy oraz w niewielkim zakresie w m. Bystre, Spalice, Nieciszów i Smardzów.

Pozostałe usługi dotyczą:

 • wynajmu sprzętu i pojazdów należących do ZWiK
 • czynności eksploatacyjnych i kontrolnych związanych z obsługą istniejących instalacji wod-kan
 • czynności kontrolnych i formalnych związanych z podłączeniem nowych obiektów do sieci wod-kan i zostały wyszczególnione w Cenniku usług pozostałych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
do góry