Fundusze Europejskie

Jakość wody

Charakterystyka systemu dystrybucji wody

Miasto Oleśnica zaopatrywane jest w wodę z dwunastu studzien ujmujących wody podziemne, znajdujących się w Boguszycach (2), Smardzowie (5), Dąbrowej (1) i Oleśnicy (4). W każdym z tych przypadków ujmowana jest woda z utworów czwartorzędowych. Wodę w Oleśnicy uzdatniają 3 stacje na terenie miasta: przy ul. Brzozowej, ul. Dobroszyckiej i ul. Ciepłej. Wodociąg oleśnicki zasilany jest ze 4 zbiorników retencyjnych wody: 2 × 2000 m3 (SUW Dobroszycka), 425 m3 (SUW Brzozowa) i 350 m3 (wieża ciśnień). Długość sieci wodociągowej wynosi 117,9 km (w tym 107,2 km sieci rozdzielczej i 10,7 km sieci magistralnej).
Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. dostarcza wodę dla mieszkańców miasta Oleśnicy oraz w niewielkim zakresie Gminy Oleśnicy (m. Bystre, Spalice, Nieciszów).
Dobowa produkcja wody w mieście wynosi ok. 5500 m3/d (2018 r), z czego ok. 65 % produkuje SUW przy ul. Dobroszyckiej, 20 % - SUW przy ul. Brzozowej, 15 % - SUW przy ul. Ciepłej.

Jakość wody

Woda surowa ujmowana ze wszystkich studzien głębinowych (utwory trzecio- i czwartorzędowe) nie spełnia wymogów stawianych wodzie do picia, przeważnie wykazuje ponadnormatywną ilość związków żelaza i manganu, oraz przekroczony wskaźnik mętności. Posiada zasadowy odczyn i jest średnio zmineralizowana. Pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń. Najistotniejszym zagadnieniem dla miasta Oleśnicy z punktu widzenia ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczenia wody na zdrowie mieszkańców i stan sieci wodociągowej jest usuwanie z niej przede wszystkim związków żelaza i manganu. Technologia uzdatniania wód podziemnych obejmuje następujące procesy: napowietrzanie, filtrację na filtrach otwartych lub ciśnieniowych (złoża piaskowe, chalcedonitowe lub katalityczne) oraz dezynfekcję podchlorynem sodu. Na uwagę zasługuje nowatorskie rozwiązanie techniczne zastosowane na największej SUW przy ul. Dobroszyckiej, gdzie uzdatnianie wody realizowane jest na filtrach szwedzkiej produkcji o nazwie DynaSand, w których filtracja wody i płukanie złoża filtracyjnego przebiegają jednocześnie (nie występują przerwy w pracy filtrów).
Do wody dostarczanej ze stacji przy ul. Ciepłej dodatkowo dawkowany jest preparat fosforanowy o nazwie handlowej „SeaQuest”, mający przeciwdziałać zjawisku odkładania się wewnątrz przewodów wodociągowych związków żelaza i manganu, chronić rurociągi przed korozją i powstawaniem obrostów biologicznych oraz wpływać na poprawę jakości wody trafiającej do odbiorców.

Jakość, twardość i mineralizacja wody wodociągowej

Kategoria: Aktualne wyniki badań wody uzdatnionej wtłoczonej do sieci wodociągowej [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-06-07 Jakość wody uzdatnionej w Oleśnicy
ilość pobrań: 31
Jakość wody uzdatnionej w Oleśnicy 587.23KB zobacz
pdf 2023-07-21 Mineralizacja wody wydociągowej
ilość pobrań: 208
Mineralizacja wody wydociągowej 532.35KB zobacz
pdf 2020-07-13 Twardość wody wodociągowej
ilość pobrań: 2760
Twardość wody wodociągowej 661.78KB zobacz

Jakość wody uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz w wytypowanych punktach poboru na terenie miasta kontrolowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy, natomiast Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. prowadzi tzw. monitoring wewnętrzny jakości wody (pobory prób i analizy na zlecenie wykonują akredytowane laboratoria zewnętrzne). Częstotliwość poboru prób wody do badań, zakres parametrów objętych monitoringiem oraz dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

do góry