Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Ciepłownia/Oleśnicka ciepłownia została elektrociepłownią, czyli (..)

Oleśnicka ciepłownia została elektrociepłownią, czyli nowe instalacje do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

5 Kwietnia 2024

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy podjęła w ostatnich latach starania mające na celu dywersyfikację źródeł wytwarzania ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej w Zakładzie Gospodarki Cieplnej.

W dniu 4 kwietnia 2024 r., po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, zostały uruchomione dwie instalacje wysokosprawnej kogeneracji gazowej: jednostka przy ul. Brzozowej 12 o mocy cieplnej 1,209 MW i mocy elektrycznej 0,99 MW, oraz dwie jednostki zlokalizowane na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej przy ul. Ciepłej 2 w Oleśnicy.
o łącznej mocy cieplnej 2,618 MW i mocy elektrycznej 2,12 MW

Wielkość instalacji kogeneracyjnych jest adekwatna do potrzeb efektywnego wykorzystania potencjału kogeneracyjnego sieci grzewczej. Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy jego produkcję w kotłach węglowych w istniejącej centralnej ciepłowni poprzez ich wyłączenie w okresach letnich t.j. od maja do września.

Generalnym wykonawcą obu instalacji z silnikami gazowymi renomowanego producenta firmy JENBAHER, była firma FEROX ENERGY SYSTEM Sp. z o.o. z Katowic.

Silnik gazowy

Obie inwestycje zostały sfinansowane dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych (30% -dotacje, 53% - pożyczki z NFOŚiGW) oraz 17% - środków własnych Spółki.

Wysokosprawna kogeneracja gazowa ul. Brzozowa 12 w Oleśnicy.
Pozyskano środki zewnętrzne z Działania 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródło wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Łączny koszt projektu wyniósł 6,241 mln zł w tym dotacja w kwocie 2,343 mln zł, pożyczka 2,615 mln zł oraz środki własne 1,283 mln zł

Instalacja wysokosprawnej kogeneracji gazowej przy ul. Brzozowej 12 w Oleśnicy

 

Wysokosprawna kogeneracja gazowa ul. Ciepła 2 w Oleśnicy.
Pozyskano środki zewnętrzne z programu „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż (2019)” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łączny koszt projektu wyniósł 10,213 mln zł w tym dotacja w kwocie 2,611 mln zł, pożyczka 6,092 mln zł. oraz środki własne 1,510 mln. zł

Instalacja wysokosprawnej kogeneracji gazowej przy ul. Ciepłej 2 w Oleśnicy.

Dzięki tym inwestycjom MGK rozpoczęła wytwarzanie i dostarczanie ciepła do pobliskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną produkcją energii elektrycznej, która zostanie przekazana odpłatnie do sieci energetycznej. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zarówno ze sprzedaży energii elektrycznej jak i przyznanych premii kogeneracyjnych, przyczynią się do dalszej modernizacji źródeł ciepła, jak również zmniejszą opłaty związane z emisją CO2.
Zrealizowanie tych dwóch inwestycji pozwoli na wyłączenie w okresie letnim kotłów węglowych i dostarczanie mieszkańcom Oleśnicy ciepła do celów podgrzania ciepłej wody użytkowej, wyłącznie z jednostek wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Tym samym możliwe będzie zmniejszenie emisji CO2, co w ostatnich latach ma bezpośredni, znaczący wpływ na wzrost ceny ciepła dla oleśniczan.
W wyniku użytkowania obu instalacji kogeneracyjnych:
- zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych o 17 150 Mg CO2/rok,
- produkcja ciepła wyniesie około 105 100 GJ/rok, tj. ok. 30% rocznej produkcji,
- produkcja energii elektrycznej wyniesie około 25 000 MWh rocznie.

do góry